temaer og principper

Temaer
Vi arbejder med ansigt-til-ansigt kommunikation i organisationer.
Ofte handler det om at styrke vores kunders evner til at…

– være mere bevidste om egen kommunikation, således at man f.eks. ved, hvornår man taler ned, op eller i øjenhøjde med andre, så man f.eks. kan undgå unødige konflikter
– lytte og spørge, så man ikke handler på, hvad man blot tror, de andre mener
– give direkte og anvendelig feedback, så andre præcist ved, hvordan man ønsker, de ændrer adfærd
– være synlig og sige tingene direkte, så andre ved, hvor de har en
– bede om og tilbyde hjælp
– gøre brug af hinanden og hinandens forskelligheder
– være åben om egne styrker og svagheder i team-sammenhæng
– give og bede om løbende tilbagemeldinger
– håndtere konflikter
– tackle stress hos sig selv og andre
– kunne praktisere dialog eller diskussion afhængig af, hvad der er relevant
– kunne praktisere coaching eller rådgivning afhængig af, hvad der er relevant
– sikre overensstemmelse mellem det, man siger man gør, og det, man faktisk gør, dvs. mellem – ens erklærede værdier og ens faktiske adfærd
– sikre overensstemmelse mellem hensigten med ens budskab og modtagerens fortolkning heraf, således at f.eks. ens informationer bliver forstået som ønsket
– forholde sig til mangfoldighed og uforudsigelighed f.eks. i situationer, hvor der på det foreliggende grundlag kan argumenteres for flere forskellige løsninger.

 

Principper

Vores træningsforløb er organiseret ud fra følgende principper:

Realistiske problematikker
De deltagende ledere og medarbejdere bearbejder deres egne aktuelle problemer og udfordringer i træningsprocesser. Vi tager så vidt muligt udgangspunkt i deltagernes hverdag, ikke i rollespil om konstruerede cases. Deltagerne vil efterfølgende kunne gøre noget ved de aktuelle problematikker. De vil så vidt muligt få styrket deres evne til at tackle lignende situationer fremover.

Integration
Deltagernes bearbejder deres realistiske problematikker gennem samtidig træning i kommunikative kompetencer. Sag og proces integreres således i træningsforløbet.

Udvidelse
Træningen er ressourceorienteret og handler ikke om fejlretning. Udvikling handler om anerkendelse og om udvidelse af deltagernes kompetencer og handlingsstrategier snarere end om udskiftning. Udvikling består ikke i, at deltagerne skal lave om på deres person.

Indefra
Deltagerne bliver involveret i den løbende planlægning og gennemførelse af forløbet. Det afgørende for os er, at deltagerne får maximalt udbytte, ikke at vi følger et bestemt program. Hvis det er muligt og ønskeligt, vil deltagerne vil blive trænet i at blive endnu bedre til at tage skeen i egen hånd og tage hånd om hinanden. Det er vores erfaring, at forandring kun virker som udvikling, hvis den kommer indefra, dvs. hvis man har hjertet med i det. Træningen vil således ikke handle om adfærdskosmetik.

Opfølgning
Der skal så vidt muligt være opfølgning (med eller uden os), så træningsforløbet ikke løber ud i sandet. På den anden side skal processen ikke gå i psykologisk sejtrækkeri. Vi forventer, at deltagerne er med til at finde balancen.

Dialog
Dialog, dvs. den fælles, undersøgende samtale, er både genstand og metode. Det er gennem dialog, at deltagernes realistiske problematikker bearbejdes. Det er også gennem dialog, at forløbet planlægges og løbende justeres sammen med deltagerne og/eller rekvirenten.

Emergens
Det betyder, at målene med processerne aftales med dem, som vi arbejder sammen med, og at de løbende ændres

Dialogisk aktionsforskning
Hvis der er tale om aktionsforskningsprojekter laver vi deltagerbaseret forskning, dvs. forskning med og ikke forskning på vores samarbejdspartnere, dvs. ansatte i forskellige organisationer. Vi anerkender ikke forskellen mellem forsker og praktiker, men taler i stedet om et tværdagligt samarbejde mellem forskellige professionelle.